Wat precies is de taak van een gerechtsdeurwaarder?

Velen onder u hebben wellicht deze vraag gesteld, zonder hierop een afdoend of volledig antwoord te krijgen.

In België is een gerechtsdeurwaarder een ministerieel ambtenaar, met dien verstande dat hij zijn ambt uitoefent onder het statuut van een vrij beroep. Als zelfstandige dus, zoals notarissen.

In ons land zijn er ongeveer 530 gerechtsdeurwaarders, verspreid over de verschillende gerechtelijke arrondissementen die België telt. Binnen zo’n gerechtelijk arrondissement kan elke verzoekende partij vrij “zijn” of “haar” gerechtsdeurwaarder kiezen.

De hoofdactiviteit van een gerechtsdeurwaarder bestaat ongetwijfeld in het betekenen van gerechtelijke stukken en de gedwongen tenuitvoerlegging van vonnissen. In België is het zo dat een zaak doorgaans voor een rechtbank wordt ingeleid aan de hand van een dagvaarding die door een gerechtsdeurwaarder wordt betekend, dit wil zeggen ter hand gesteld aan de persoon die in rechte wordt aangesproken.

Vaak ook gaat het om de betekening van buitengerechtelijke stukken, als daar zijn de opzegging van een huurcontract of een arbeidsovereenkomst, nu het persoonlijk afleveren van zo’n document aan de betrokkene door het ambt van een gerechtsdeurwaarder meer zekerheid biedt dan een ter poste aangetekende zending.

Om een vonnis dat door de Rechtbank werd gewezen doeltreffend ten uitvoer te leggen kan de gerechtsdeurwaarder diverse rechtsmiddelen aanwenden, zoals bijvoorbeeld beslag op roerende of onroerende goederen of beslag in handen van derden (bijvoorbeeld op het loon, in handen van de werkgever, op banktegoeden, enz.).

In vele gevallen slaagt de gerechtsdeurwaarder erin om met de debiteur een afbetalingsplan overeen te komen, zodat de schuld kan worden geïnd ten voordele van de schuldeiser zonder dat overgegaan hoeft te worden tot gedwongen uitvoering op de bezittingen van de debiteur. De gerechtsdeurwaarder waakt er dan over dat dit plan stipt wordt nageleefd, d.w.z. dat de gespreide betalingen zoals afgesproken worden verricht.

Wanneer de zaak spoedeisend is (bijvoorbeeld omdat de vrees bestaat dat de debiteur zijn insolvabiliteit zou organiseren) kan de gerechtsdeurwaarder bewarende maatregelen nemen zodat de belangen van de schuldeiser worden gevrijwaard in afwachting van een uitvoerbare titel.

Sinds enige tijd speelt de gerechtsdeurwaarder een steeds grotere rol op het vlak van de buitengerechtelijke invorderingen. Hierbij worden uitstaande schulden langs minnelijke weg geïnd, zonder dat een beroep dient te worden gedaan op de rechtbank.

Een andere bevoegdheid van de gerechtsdeurwaarder is het opmaken van vaststellingen op allerlei gebieden, en dit bijvoorbeeld om een geschil te vermijden (zoals een plaatsbeschrijving vooraleer de huurder zijn intrek neemt in een verhuurd pand), of nog om in de context van een bestaand geschil bewijsmateriaal tegen verlies of vernietiging te vrijwaren.

Zoals u ziet heeft de gerechtsdeurwaarder een zeer ruim takenpakket.

Aarzel vooral niet om contact met ons op te nemen indien u verdere inlichtingen wenst.

Nederlands